Tea - white tea leaves. Chinese silver needle white tea of premium luxury quality. Bai Hao Yinzhen tea on white background.

Tea – white tea