White tea. Closeup of chinese silver needle hair down white tea of premium luxury quality. Bai Hao Yinzhen tea on white background

Tea – white tea leaves